Image 1 of 1

Blenny, Algae Blenny 8-22-18-5288.jpg

Algae Blenny (Salarias fasciatus), Anilao, Philippines, aka lawnmower blenny.