Image 1 of 1

Anthias, Scalefin female 5-18-22-6718.jpg

Scalefin Anthias female, Pseudanthias squamipinnis, also known as Sea Goldie and Lyretail Anthias